Kasos aparatas advokatui

Varikosette

Taèiau, kaip þinote, yra nesëkmiø. Taip pat sëkmingai kasoje. Tai atsitiko man. Ji turëjo jà pavadinti ir suþinojo, kad ji buvo sukurta labai nedaugeliu atvejø, apie kuriuos að neþinojau. Visø pirma - paprastas gedimas, kurio aptarnavimas neegzistuoja ar fiskalinës atminties gedimas. Suþinojau, kad tai labai reti. Tai galima perskaityti prieð Mokesèiø tarnybà, tada pakeisti atmintá. O kà daryti, jei yra papildomas skaitymas?

Ðis prietaisas turi bûti perduotas gamintojui ir sukurtas laboratorinis skaitymas. Kada dar reikia keisti kasos aparatà? Na, kai atmintis buvo pilna. Kiekvienoje atmintyje yra ribota erdvë. Mokesèiø valiuta jis nori, kad bûtø skelbiama kasdieninë ataskaita. Èia taip pat - mes skaitome prieð Mokesèiø tarnybà ir tada - mes keièiame atmintá. Dar vienas dalykas, kai pakeièiamas kasos aparatas, keièia mokesèiø mokëtojo numerá. Kad jis tæsis bendrovës pertvarkymo metu. Dabartinis numeris visam laikui ávedamas á atmintá. Ir èia taip pat turëtumëte pasiruoðti skaityti Mokesèiø tarnybai. Reikëtø parengti tinkamà dokumentà ir þmogus turëtø uþpildyti tokio skaitymo protokolà. Taèiau ar galime pirkti ir pakeisti vienintelæ atmintá ...? Ne dabar! Toks bendradarbiavimas gali gyventi tik ir tik gamintojo paslaugomis. Þinoma, jei mes nupirko pinigus paprastoje parduotuvëje - jie visi domisi viskuo, nes jie turi svetainæ. dejatoks keitimasis gali uþtrukti iki keliø dienø. Pakeitus atmintá, prietaisas turi bûti vël uþprogramuotas. Tokiu atveju kasos registravimas mokesèiø inspekcijoje turi vykti dar kartà. & Nbsp; Tai uþtrunka daug laiko, kurá mes labai sutaupysime, jei kasoje laikysime kasoje.Visi elektroniniai prietaisai yra nepatikimi ir niekas nëra paskutinë idëja. Turime susipaþinti su paskutiniu ir dirbti. Taip pat turime þinoti paskutinæ situacijà, kà daryti, jei toks suskirstymas ávyktø. Geriausias sprendimas - skambinti butu, kuriame pasiekëme kasos aparatà, ir paklausti „kas yra labai“? Vestuvëse vis daugiau tokiø parduotuviø padës mums per lenkø problemà.